👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اقلیم و تیپولوژی معماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اقلیم و تیپولوژی معماری

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اقلیم و تیپولوژی معماری

مشخصات فایل

تعداد صفحات

28

حجم

366/632 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اقلیم و تیپولوژی معماری

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 28

منظور از فضای آزاد یا خارجی فضایی است که به طور مستقیم با شرایط و عناصر آب و هوایی ارتباط دارد در چنین فضایی عناصر مختلف اقلیمی از قبیل تابش آفتاب، دمای هوا، جریان هوا و رطوبت به طور مستقیم بر انسان تاثیر می گذارند و تنها عامل جدا کننده بدن انسان از شرایط محیطی، نوع لباس و میزان فعالیت او می- باشد. (پور خادم نمین، ۱٣٨٢) بیوکلیمای انسانی در واقع شرایط اقلیمی محیط را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و شرایط آسایش انسانی را در فضای آزاد از جهت مطلوب یا نامطلوب بودن آن مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق به منظور بررسی وضعیت حرارتی آزاد از نظر آسایش انسان و تعیین تاثیر هر یک از عناصر اقلیمی در شرایط حرارتی فضاهای باز از روشهای پن واردن و الگی استفاده شده که در ذیل به معرفی آنها می- پردازیم.

۲-۲-۱-شاخص پن واردن[1]

معیار راحتی بافت رابطه آسایش انسان را با دو گروه از عوامل:

الف: عوامل جوی چون باد، دما و تابش

ب: عوامل انسانی چون پوشاک و گرمای متابولیستی حاصل از قدم زدن (رفتار غالب انسان در محیط بیرون) را مطالعه کرده است که نتیجه به صورت نموداری ارائه می شود. یک دسته نمودارها، وضعیت آسایش انسان را در سایه و دسته دیگر شرایط آسایش انسان را در آفتاب به ازاء فاکتورهای زیر نمایش می دهند.

الف) لباس های تابستانی، پاییزی، بهاری و زمستانی

ب) دمای خشک هوا (محور قائم)

ج) سرعت جست باد موجود در بافت (محور افقی)

در معیار پن واردن سرعت جست باد ( V درجه) به جای سرعت متوسط باد (V) ملاک قرار می گیرد، زیرا یه استناد تحقیقات کافی مردم در کوچه و خیابان، به خصوص در گذرگاههای باریک، غالبا نسبت به توفندگی و تلاطم هوا یعنی سرعت و جهت ناگهانی آن که از خصوصیات جست است برعکس عکس العمل نشان می دهند، سرعت جست از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.

VG = ۱.٣۵VG

VG = سرعت جست در ارتفاع گرادیان بر حسب متر بر ثانیه.

VG= سرعت متوسط در ارتفاع گرادیان بر حسب متر بر ثانیه.

۲-۲-۲-شاخص الگی

ویکتور الگی حدود آسایش انسان را در رابطه با تغییرات دو عنصر آب و هوایی (دمای خشک هوا و رطوبت نسبی) مورد بررسی قرار داده و جدول بیوکلیماتیک را ترسیم نموده است. منطقه آسایش انسان در جدول بیوکلیماتیک وی، با فرض ساکن بودن هوا، عدم وجود تابش، پوشش لباس عادی داخل منزل و آرام بودن فعالیت انسان پیشنهاد شده است. الگی بعدها با استفاده از یکسری خطوط دیگر نشان داد که چگونه این منطقه آسایش با استفاده از خاصیت برودت زایی باد به طرف بالا و خاصیت گرمازایی آفتاب به طرف پایین قابل گسترش است (نمودار ۲ – ۱). لذا با انتقال دادن فاکتورهای اقلیمی بر روی جدول بیوکلیماتیک می توان حدود تغییرات شرایط حرارتی هوای کلیه ماههای سال یک منطقه را مشخص کرده و وضعیت حرارتی نقاط مذبور را از نظر آسایش انسان مورد ارزیابی قرار داد.

[1] - Panverden

فهرست مطالب

پیشینه تحقیق

شاخص های آسایش خارج بنا (بیوکلیمای انسانی)

شاخص پن واردن

شاخص الگی

شاخص های آسایش داخل بنا (بیوکلیمای ساختمان)

شاخص ماهانی

شاخص گیونی

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

پروژه درس مرمت بناهای تاریخی مسجد دشتی اصفهان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک پیشینه و مبانی نظری توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری پاورپوینت پنج معمار برتر زن ایرانی پاورپوینت عوامل پایداری در ساختمان های بلند