👈 فروشگاه فایل 👉

ﺳﺎﺧﺖورﻳﺴﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪروی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺴﻤﻮت رﻓﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ﺳﺎﺧﺖورﻳﺴﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪروی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺴﻤﻮت رﻓﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ، ورﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻛﺴﻴﺪ روی ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎی ﻣﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

مشخصات فایل

تعداد صفحات

4

حجم

0/185 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

ppt

توضیحات کامل

ﺳﺎﺧﺖورﻳﺴﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪروی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺴﻤﻮت رﻓﺘﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن

ﭼﻜﻴﺪه  

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ،  ورﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻛﺴﻴﺪ روی

  ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎی ﻣﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

 اﻛﺴﻴﺪ ﺑﻴﺴﻤﻮت ) mol%

(1/5-1-0/5   ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻫﺎ دﻣﺎ در   ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ) °C

1000

1050 (ﺗﻒ 1100

ﺟﻮﺷﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﻟﻜﺘﺮودﮔﺬاری . ﻣ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻨﺤﻨﻲ  ی E-J

 ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ از ﺑﻪ ﻫﺎ آﻣﺪ دﺳﺖ  .

دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺎﺧﻄﻲ و وﻟﺘﺎژ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و دﻣﺎی ﺗﻒ دارد ، ﺟﻮﺷﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ

 ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ

ای ﻛﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺎﺧﻄﻲ ﺑﺮای

ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای 1/5  ی

درﺻﺪ ﻣﻮﻟﻲ Bi2O3 و ﺗﻒ

ﺟﻮﺷﻲ دﻣﺎی ﺷﺪه در °C

  1100

 آﻣ ﺑﻪ دﺳﺖ

👇محصولات تصادفی👇

کیفیت نور طبیعی بر نحوه ادراک حسی فضاهای داخلی محیط های مسکونی پاورپوینت آشنایی با ای پی ای مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش پاورپوینت نور در معماری پروژه بارگذاری ساختمان 6 طبقه بتنی در شهر مشهد