👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

68

حجم

0/60 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه:

با توجه به محیط امروزی که تغییر ویژگی غیر قابل انکارآنست، سازمانها برای دوام وحتی بقاءبایستس خود را باتغییر وتحولات هماهنگ نماید ومدیران بایستی قادر باشند به بهره برداری همراه با رضایت شغلی دست یابند. بهبود وبازسازی سازملن براساس محیط متغیر امروزی وزمینه ای که علوم رفتاری سازمانی به وجود آورده مطرح شده است. که درواقع یک نوع استراتژی برنامه ریزی شده برای روبروشدن با تحولات است. بدون اقدام به تحول وبهسازی سازمان نمی تواند همگام با زمان به عمر خود ادامه دهد. مهمترین منبع حرکت سازمان به سوی اهدافش نیروی انسانی است. واین درسایه رضایت وخرسندی این نیرو است که پدیدار می گردد.اطلاع مدیران سازمانها از میزان رضایت شغلی کارکنانش وهمچنین متغیرهایی که بارضایت شغلی رابطه دارند ضروری است.

دنیای امروزه دنیای سازمانهاست. .درحقیقت سازمانهاهستند که رکن اصلس اجتماع کنونی را تشکیل می دهند. ودر این سازمانها دو عامل بسیار مهم وحیاتی وجود دارد. یکی مدیریت که مهمترین عامل در حیات رشد وبالندگیویا مرگ سازمانی محسوب می شود ودیگری انسانها، که گردانندگان اصلی سازمانها می باشند. آنانند که به کالبد سازمانها جان میبخشند وتحقق هدفها را میسر می سازند. ودرواقع تنها توفیق سازمانها مستقیماً به استفاده موثر از منابع انسانی بستگی دارد، که بدون انسان سازمان بی معنی ومدیریت امری موهوم است(حقیقی1380)واگر سازمانهای اصلی وعمده کشور به هدفهای خود برسند سیستم اقتصادی کل کشور به هدف خود می رسند وکشور به سوی رونقوآبادانی گام بر می دارد.(ایتونر،ترجمه فارسسی)

عصرما، عصر تغییر وتحولات شتابنده ودور ازانتظار است. در چنین فضایی پراز تغییر وتحول باید مدیران وسازمانها دائماً آماده وگوش به زنگ تحولات ورویارویی با تغییرات باشند. جز براین راهی برای داوام وبقاء وجود ندارد.(اموانی، مهدی ،1374) به عقیده برومند (1374) تغییر، حقیقت زندگی است همه چیز تغییر می کندوتنها تغییر است که تغییر نمی کند. سازمانها باید برای دوام حتی بقاء خود را با تحولات هماهنگ کرده وفعالیتهای وسیعی را درتمام حوزه های تغییر انجام دهند. هیچکدام از سازمانهای دولتی وخصوصی با درجازدن نمی توانند دربازار کار رقابت کنند. همه سازمانها برای بقء نیازمند اندیشه های نوو نظرات بدیع وتازه اند. انکار ونظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود وآنرا از نیستی وفنا نجات می دهد. درعصر ما برای بقاء پیشرفت وحتی حفظ وضع موجود،باید جریان نوجویی ونوآوری را درسازمان تداوم بخشید. تا از رکود ونابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم ومتغیر امروزی به حیات ادامه داد باید به خلاقیت ونوآوری روی آرود. ضمن شناخت تغییر وتحولات محیط برای رویارویی با آنها پاسخهای بدیع وتازه تدارک دید وهمراه تاثیر پذیری ازاین تحولات برآنها تاثیر نهاد وبدانها شکل دلخواه داد.(الوانی، مهدی، 1374).

گذر زمان پرشتاب واجتناب ناپذیر است. آنچه دراین میان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد توجه به عامل دیاکلتیک فرهنگی است. دیاکلیتیک فرهنگی به معنی توجه به ریشه ها وسنتهای قومی وبومی ازیک طرف استفاده ازنوآوریها وتکنیکهای جدید وجهانی از طرف دیگر است. بریدن ازریشه ها واصالتها، بیهویتی به دنبال دارد ونتیجه توجه نکردن به تکنیکها ونو آوریها، ارتجاع وعقب ماندگی خواهد بود. اصل دیاکلتیک فرهنگی در مجموع حوزه های تخصصی علوم ودر تمام جنبه های زندگی قابل پیاده شدن واجرا است. ومهمترین عامل برای پویایی ورشد به شمار می رود.(خوش خبر،1371).

به عقیده برومند(1374) بهبود وبازسازی سازمان براساس محیط متغیر امروز و++++++ علوم رفتاری کاربردی است. متخصصان نیروی انسانی را مهمترین وبنیادی ترین سرمایه هر سازمان می دانند که توسعه کارایی وبالندگی آن وابسته به کارکرد شایسته ودرست این نیرو می باشد. مدیریت سازمان برای کارا کردن نیروی انسانی باید راهبردهایی بیندیشد تا بواسطه آن رضایت شغلی بدست آید ومتبلور شود. تحقیق حاضر درپی بررسی عوامل موثر برمیزان رضایت شغلی کامندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان که یکی از جلوه های بهره وری است می باشد تا با شناخت وبه کارگیری هرچه بیشتر این فنون درسازمان به نحو مطلوبتری به اهداف برسیم. وسازمان بتواند خودش را با شرایط متغیر محیطی سازگار نماید وبتواند جوی به وجود آورد که با کمک کارکنان که با میل ورغبت بدون اعمال زور است مشکلات سازمان راحل نمود.

فهرست

 عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول..........................................................................................................................................1

مقدمه...............................................................................................................................................2

بیان مسئله.........................................................................................................................................4

موضوع تحقیق.................................................................................................................................5

فرضیات تحقیق...............................................................................................................................5

هدف تحقیق..................................................................................................................................6

ویژه کردن موضوع........................................................................................................................7

اهمیت وضرورت تحقیق................................................................................................................7

تعاریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها..........................................................................................8

فصل دوم.....................................................................................................................................10

مبانی نظری تحقیق......................................................................................................................11

ادبیات تحقیق.............................................................................................................................12

نظریه های متفکران درمورد رضایت شغلی.................................................................................13

فصل سوم................................................................................................................................17

روش اجرای تحقیق.....................................................................................................................18

ابزار گردآوری اطلاعات..............................................................................................................18

روش وشیوه ی نمونه گیری..........................................................................................................19

جامعه آماری...............................................................................................................................19

تعیین حجم نمونه........................................................................................................................19

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.....................................................................................................19

فصل چهارم................................................................................................................................21

ارائه یافته ها...............................................................................................................................21

فصل پنجم................................................................................................................................37

تجزیه وتحلیل یافته ..................................................................................................................37

فصل ششم................................................................................................................................44

نتیجه گیری..............................................................................................................................45

پیشنهادات.................................................................................................................................55

منابع و موأخذ............................................................................................................................56

پیوستها......................................................................................................................................57

پرسشنامه...................................................................................................................................58

جدول کدبرگ (راهنمای پرسشنامه).........................................................................................60

فهرست جداول

جدول4-1.....................................................................................................................................................................................22

جدول4-2.....................................................................................................................................................................................23

جدول4-3....................................................................................................................................................................................24

جدول4-4....................................................................................................................................................................................25     

جدول4-5...................................................................................................................................................................................26

جدول4-6..................................................................................................................................................................................27

جدول4-7..................................................................................................................................................................................28

جدول4-8..................................................................................................................................................................................29

جدول4-9.................................................................................................................................................................................30

جدول4-10..............................................................................................................................................................................31

جدول4-11..............................................................................................................................................................................32

جدول4-12.............................................................................................................................................................................33

جدول4-13............................................................................................................................................................................34

جدول4-14............................................................................................................................................................................35

جدول4-15...........................................................................................................................................................................36

جدول5-1.............................................................................................................................................................................38

جدول5-2.............................................................................................................................................................................39

جدول5-3.............................................................................................................................................................................40

جدول5-4.............................................................................................................................................................................41

جدول5-5.............................................................................................................................................................................42

جدول5-6............................................................................................................................................................................43

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت جامع آموزش کالیبراسیون تحقیق درباره تاریخ اسلام پاورپوینت استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه پاورپوینت سبک معماری فوتوریسم مبانی و پیشینه نظری الگوهای ارتباطی