👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق عوامل خانوادگی موثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق عوامل خانوادگی موثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر

تحقیق عوامل خانوادگی موثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر

مشخصات فایل

تعداد صفحات

90

حجم

0/60 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

تحقیق عوامل خانوادگی موثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

* چكیده پژوهش

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت پژوهش

سئوالهای پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم: پیشینة پژوهش

مقدمه

عوامل ایجاد كنندة افت تحصیلی و تكرار پایه

تحقیقات جهانی انجام شده

وضعیت مطالعات در ایران

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعة آماری و گروه نمونه

روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

اعتبار و روایی ابزار سنجش

روش گردآوری داده ها

روش تحلیل آماری

كیفیت تحلیل

فصل چهارم: تحلیل داده ها

مقدمه

جداول فراوانی

نمودار فراوانی

تحلیل داده ها

خلاصة نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: تفسیر یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

منابع

پیوستها

پرسشنامه

پاسخنامه

فهرست جدولها

جدول 1-4

توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود

جدول 2-4

توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان

جدول 3-4

توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان

جدول 4-4

توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان

جدول 5-4

توزیع فراوانی تعداد افراد خانوادة دانش آموزان

جدول 6-4

توزیع فراوانی میزان درآمد والدین

جدول 7-4

توزیع رابطة والدین با دانش آموزان

جدول 8-4

توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل دانش آموزان

جدول 9-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با دانش آموزان

جدول 10-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با هم

جدول 11-4

توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه

جدول 12-4

توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان

جدول 13-4

توزیع فراوانی فعالیتهای غیردرسی دانش آموزان

جدول 14-4

توزیع فراوانی فعالیت فوق برنامة دانش آموزان

جدول 15-4

توزیع فراوانی مطالعة مجله، روزنامه و كتاب دانش آموزان

جدول 16-4

توزیع فراوانی فعالیت ورزشی دانش آموزان

جدول 17-4

توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان

جدول 18-4

توزیع فراوانی داشتن معلم خصوصی

جدول 19-4

توزیع فراوانی شركت در كلاس تقویتی و متفرقه

جدول 20-4

توزیع فراوانی استفاده از كتاب كمك درسی

جدول 21-4

توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی دانش آموزان

جدول 22-4

مربوط به میزان تحصیلات والدین

جدول 23-4

مربوط به میزان درآمد والدین

جدول 24-4

مربوط به روابط والدین با فرزندان

جدول 25-4

مربوط به زندگی والدین با فرزندان

جدول 26-4

مربوط به علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان

جدول 27-4

مربوط به روابط والدین با معلم دانش آموز

جدول 28-4

مربوط به بومی بودن دانش آموزان

جدول 29-4

مربوط به منابع و مواد خواندنی در خانه

جدول 30-4

مربوط به آموزشهای غیركلاسی (معلم خصوصی – كلاس تقویتی)

جدول 31-4

مربوط به تعداد افراد خانواده

جدول 32-4

مربوط به ترتیب تولد دانش آموزان

فهرست نمودارها

نمودار 1-4

توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود

نمودار 2-4

توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان

نمودار 3-4

توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان

نمدار 4-4

توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان

نمودار 5-4

توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده

نمودار 6-4

توزیع فراوانی درآمد والدین

نمودار 7-4

توزیع فراوانی روابط والدین با فرزندان

نمودار 8-4

توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان

نمودار 9-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با فرزندان

نمودار 10-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با هم

نمودار 11-4

توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه

نمودار 12-4

توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان

نمودار 13-4

توزیع فراوانی فعالیت غیردرسی دانش آموزان

نمودار 14-4

توزیع فراوانی شركت در فوق برنامه  مدرسه

نمدار 15-4

توزیع فراوانی مطالعة روزنامه و مجله و كتابهای مختلف

نمودار 16-4

توزیع فراوانی فعالیتهای ورزشی

نمودار 17-4

توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان

نمودار 18-4

توزیع فراوانی استفاده از معلم خصوصی

نمودار 19-4

توزیع فراوانی شركت در كلاسهای تقویتی و متفرقه

نمودار 20-4

توزیع فراوانی استفاده از كتابهای كمك درسی و كمك خانواده

نمودار 21-4

توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی با دوستان

چكیدة پژوهش

در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تكرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از یك پرسشنامه محقق ساخته كه دارای 21 سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباریابی این پرسشنامه بر روی یك گروه نمونه این مقیاس برروی دو گروه نمونه دانش آموزان مردود و قبول كه هر گروه شامل 40 نفر بودند اجرا شد. با استفاده از آزمون خی دو (K) داده های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری به دست آمده از این بررسی نشان داد كه میزان روابط صمیمی والدین با دانش آموزان مردود و كمتر از روابط صمیمی والدین دانش آموزان قبول است. علاقه و انتظار به تحصیل والدین دانش آموزان مردود كمتر از والدین دانش آموزان قبول است. وجود منابع خواندنی موجود در خانه (روزنامه، مجله، كتاب) دانش آموزان مردود كمتر از دانش آموزان قبول است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فسخ قرارداد به چه معناست و چه احکامی دارد پاورپوینت ایمنی در ساختمان پاورپوینت شیمی آلی 1 سیستم جامع دانشجویی دانلود پاورپوینت هزینه یابی معکوس همراه با مثالهای تشریحی