👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشخصات فایل

تعداد صفحات

141

حجم

0/671 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-2تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مساله 6

4-1  چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 9

6-1 اهداف تحقیق. 9

1-6-1 اهداف علمی. 9

2-6-1  اهداف کاربردی. 9

7-1  فرضیه های تحقیق. 9

8-1 حدود مطالعاتی. 10

9-1  واژه ها واصطلاحات.. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 13

2-2  سرمایه فکری. 14

1-2-2  انواع طبقه بندی از اجزاء سرمایه های فکری. 14

3-2  سرمایه های انسانی. 16

4-2  حسابداری منابع انسانی. 19

5-2  تاریخچه حسا‌بداری منابع انسانی. 22

6-2  حسابداری منابع انسانی چیست؟ 24

1-6-2 آینده پیش روی حسابداری منابع انسانی. 24

2-6-2  استهلاک دارایی های انسانی. 24

7-2  هزینه های منابع انسانی. 25

8-2  اندازه گیری های غیر پولی منابع انسانی. 26

9-2  معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی. 31

10-2  گزارشگری منابع انسانی. 32

11-2  گزارش داراییهای نامشهود 33

12-2  ارزش سرمایه انسانی. 34

13-2  سرمایه گذاری در سرمایه انسانی. 34

14-2  سرمایه انسانی و توانمندی انسانی. 37

15-2  سرمایه انسانی و رقابت پذیری سازمانی. 38

16-2  اهمیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه انسانی. 41

17-2  عملکرد 42

18-2  بهره وری. 44

1-18-2  موانع بهبود بهره‌وری. 45

2-18-2  منافع و فواید بهره‌وری برای سیستم‌های دولتی و شرکتها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد: 46

19-2  سودآوری. 46

20-2  ارزش بازار. 47

21-2 ضرورت سنجش و انعکاس داراییهای نامشهود از سوی حسابداران مدیریت.. 47

22-2 حسابداری و داراییهای نامشهود 49

23-2 بازار داراییهای نامشهود 50

24-2 پیشینه تحقیق. 51

1-24-2 پیشینة تحقیقات انجام شده در داخل کشور : 51

2-24-2 پیشینة تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 54

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 57

2-3 -روش تحقیق. 57

3-3-مدل تحلیلی تحقیق. 58

4-3 -متغیرها 59

1-4-3 متغیرهای مستقل. 59

2-4-3 متغیرهای وابسته: 60

5-3  جامعه آماری. 60

1-5-3  نمونه آماری. 61

6-3  چگونگی جمع آوری داده ها 61

7-3 متغیرهای تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها 62

8-3 آمار توصیفی داده ها 62

9-3 چگونگی بررسی فرضیه ها 63

1-9-3 آزمون نرمال بودن داده ها 64

2-9-3 روش و مدل به کار گرفته شده در تخمین ضرایب مربوط به متغیرهای تحقیق. 64

10-3 آزمون های آماری مورد نیاز برای تخمین مدل ها 69

1-10-3 آزمون معنی داری مدل رگرسیون. 69

2-10-3 آزمون های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس.. 70

3-10-3 آزمون هم خطی بین متغیرهای تحقیق. 72

1-3-11-3 ماتریس همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون) 73

4-10-3 آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق. 73

5-10-3 آزمون وجود عرض از مبدأ در مدل ها 74

11-3 روش ترکیب و آرایش داده های تحقیق. 75

12-3 خلاصه ای از آزمون های آماری تحقیق. 75

13-3 خلاصه فصل. 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 78

2-4آمار توصیفی داده ها 79

3-4آزمون هم خطی بین متغیر های تحقیق. 84

4-4 آزمون ماتریس همبستگی بین متغیر ها 87

5-4 آزمون فرضیات تحقیق. 88

1-5-4 فرضیه اول. 88

2-5-4 فرضیه دوم 91

3-5-4 فرضیه سوم 95

6-4 خلاصه فصل. 98

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 100

2-5 خلاصه موضوع تحقیق و روش تحقیق. 100

3-5 تحلیل یافته های تحقیق و مطابقت با یافته های دیگران. 103

4-5 محدودیت های تحقیق. 104

5-5 پیشنهادات تحقیق. 104

1-5-5 پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 104

2-5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی تحقیق. 104

پیوست ها 

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 120

منابع لاتین: 123

چکیده لاتین. 127

جدول 1-2: معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی. 31

جدول 1-3- متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل و نحوه محاسبه آنها 62

جدول 2-3 – آزمون های آماری لازم جهت تحلیل مباحث مورد نظر تحقیق. 76

جدول 1-4 آماره های توصیفی. 79

جدول2-4 تست آزمون Kolmogorov-Smirnov. 83

جدول3-4آزمون هم خطی متغیرهای وابسته و مستقل. 85

جدول 4-4آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 86

جدول 5-4آزمون ماتریس همبستگی بین متغیرها 87

جدول 6-4 ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات ثابت (PLS) برای فرضیه اول  88

جدول7-4آزمون معنی‌داری كل مدل برای فرضیه اول. 88

جدول8-4  ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات  تصادفی (pLS) 89

جدول9-4آزمون معنی‌داری كل مدل. 90

جدول 10-4  نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای موثر بر بهره وری صنایع دانش بنیان با غیر دانش بنیان  90

جدول 11-4  ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات ثابت (PLS) برای فرضیه دوم 91

جدول12-4 آزمون معنی‌داری كل مدل برای فرضیه دوم 92

جدول 13-4  ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات  تصادفی (pLS) 93

جدول14-4 آزمون معنی‌داری كل مدل. 93

جدول15-4  نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای سود آوری صنایع دانش بنیان با غیر دانش بنیان. 94

جدول 16-4 ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات ثابت (PLS) برای فرضیه سوم 95

جدول 17-4 آزمون معنی‌داری كل مدل برای فرضیه سوم 95

جدول 18-4  ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات  تصادفی (pLS) 96

جدول19-4 آزمون معنی‌داری كل مدل. 96

جدول20-4 نتایج حاصل از مقایسه ارزش بازار صنایع دانش بنیان با غیر دانش بنیان. 97

نمودار1-2: مدل چن  و همکارانش از سرمایه های فکری و روابط میان آنها 16

نمودار(2-2)انسان به عنوان یکی از عوامل تولید 38

نمودار3-2:گونه های متفاوت سرمایه انسانی. 39

نمودار 1-4- توزیع آماری بهره وری. 82

نمودار 2-4- توزیع آماری ارزش بازار. 82

نمودار 3-4- توزیع آماری شاخص سودآوری. 83

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل خانه خورشیدی هند پاورپوینت انواع بتن و نحوه بتن ریزی در هوای سرد و گرم پاورپوینت علل ساختاری اعتیاد در ایران مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس پاورپوینت-اصول شناخت درمانی، درمان شناختی رفتاری و درمان منطقی هیجانی عاطفی